Article

Revitalització lingüística a la Catalunya del Nord: una proposta didàctica

Authors
  • Ester Baiget-Bonany (Universitat de Lleida)
  • Mariona Sabaté-Carrové (Universitat de Lleida)

Abstract

El treball que us presentem és un work in progress inscrit en el marc de la recerca acció participativa i amb un plantejament sociolingüístic pensat per tal que els nostres alumnes de l’assignatura “Llengües en contrast i en contacte” que impartim conjuntament a la Universitat de Lleida reflexionin sobre la situació actual del català a la Catalunya del Nord. El nostre projecte comença per estudiar a classe el procés de minorització i substitució lingüística en el territori nord-català. En una segona fase cal que els nostres alumnes esbrinin les propostes de revitalització que s’hi estan duent a terme, ja sigui mitjançant les escoles immersives en català, ja sigui per part d’activistes lingüístics de diversos àmbits com ara la literatura i la música. L’objectiu final és que els nostres estudiants elaborin propostes d’activitats didàctiques específiques per tal que alumnes del darrer any del segon cicle de secundària de la Catalunya del Nord, tant de les escoles immersives en català com de la xarxa estatal, i de la Llicenciatura d’Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà reflexionin també sobre la situació de la llengua catalana a la seva comunitat lingüística, que s’adonin del paper que la literatura i la música poden tenir en el procés de revitalització i que tots plegats, catalans del Nord i del Sud, intercanviïn experiències i opinions de la situació de la llengua catalana en les seves respectives comunitats lingüístiques. The present paper describes a work in progress within the framework of a sociolinguistic, participatory action research project that will allow students of the “Languages in contrast and in contact” course, which we teach jointly at the Universitat de Lleida, to reflect on and learn about the current situation of the Catalan language in Northern Catalonia. Our project starts off with a study of the process of linguistic minorization and substitution in Northern Catalonia. The second phase of our project encourages our students to seek information about current revitalization endeavours carried out in Northern Catalonia in immersive schools and by language activists from different fields such as literature and music. The final purpose of this project is to get our students to draft specific didactic activities to reflect upon the situation of Catalan in Northern Catalonia. These activities are intended for secondary school students of Northern Catalonia, both from immersive schools in Catalan and State-owned schools, and also for undergraduates in Catalan Studies of the University of Perpinyà. Our goal is to make students aware of the role that literature and music can play in the process of revitalising a language, and to give all of them, Catalans from North and South, the opportunity to share their experiences and opinions about the situation of the Catalan language in their own language communities.

Keywords: Catalunya del Nord, revitalització, minorització, substitució, recerca-acció

How to Cite:

Baiget-Bonany, E. & Sabaté-Carrové, M., (2024) “Revitalització lingüística a la Catalunya del Nord: una proposta didàctica”, Living Languages 3(1), 221–236. doi: https://doi.org/10.7275/livinglanguages.2007

Downloads:
Download PDF
View PDF

129 Views

32 Downloads

Published on
21 Feb 2024
Peer Reviewed