Article

Regijōnalnŏ roztōmajtość ślōnskij gŏdki a jeji kodyfikacyjŏ – spoziyrani refleksyjnych używŏczōw w kōntekście jynzykowyj rewitalizacyje

Author:

Abstract

Tyn artikel ôpisuje jynzykowe ideologije, co sie tykajōm kodyfikacyje ślōnskij gŏdki choby jednego z potyncyjalnych nŏczyń jeji rewitalizacyje. Miyndzy nejwiynksze wyzwania w tym kōntekście nŏleży wielość żywych lokalnych ôdmian. Na grōncie pogłymbiōnych wywiadōw ze tak mianowanymi refleksyjnymi używŏczami jynzyka, tj. aktywistami, piszōncymi perzōnami, liderami lokalnych społeczności atp. ze wszyskich subregijōnōw Gōrnego Ślōnska pokŏzano je szyroki spektrum przeświadczyń, co fōngujōm we ślōnskij społeczności naôbkoło tyj problymatyki. 


This article describes language ideologies that concern the codification of Silesian as one potential tool for its revitalisation. Among the greatest challenges in this context is the multiplicity of living local varieties. On the basis of in-depth interviews with so-called reflective users, i.e. activists, writers, local community leaders etc. from all sub-regions of Upper Silesia, the broad spectrum of beliefs that are present in the Silesian community around this issue is shown.

Keywords: Ślōnsk, ślōnskŏ gŏdka, jynzykowe ideologije, jynzykowe podynścia, jynzykowŏ rewitalizacyjŏ, kodyfikacyjŏ, sztandardowŏ gŏdka, perceptualnŏ dyjalektologijŏ

How to Cite: Czaiński, K. (2024) “Regijōnalnŏ roztōmajtość ślōnskij gŏdki a jeji kodyfikacyjŏ – spoziyrani refleksyjnych używŏczōw w kōntekście jynzykowyj rewitalizacyje”, Living Languages. 3(1). doi: https://doi.org/10.7275/livinglanguages.2008

None