Article

Etnografies d’empoderament lingüístic a Catalunya

Author:

Abstract

Aquest article sintetitza una recerca qualitativa sobre els processos d'empoderament lingüístic que han menat un grup d'informants catalans a prendre la decisió de contravenir la norma de convergència a la llengua dominant. S'hi identifiquen les raons d'aquest canvi i les característiques del procés, i així com l'impacte produït en el seu teixit social immediat. L'anàlisi s'ha realitzat a partir de les dades obtingudes en una sèrie d'entrevistes semiestructurades i en profunditat a una selecció de sis persones amb perfils diversos i escollits d'entre una trentena de voluntaris que van respondre a un qüestionari. This article synthesizes a qualitative research on the processes of linguistic empowerment that have led a group of Catalan informants to take the decision to contravene the norm of convergence to the dominant language. The reasons for this change and the characteristics of the process are identified, as well as the impact produced on their immediate social context. The analysis has been carried out on the basis of data obtained in a series of semi-structured and in-depth interviews with a selection of six people with diverse profiles and chosen from among thirty volunteers who answered a questionnaire.

Keywords: Assertivitat lingüística, empoderament lingüístic, diglòssia, fidelingüe, girallengua, norma de convergència, minorització

How to Cite: Berga Molina, D. (2024) “Etnografies d’empoderament lingüístic a Catalunya”, Living Languages. 3(1). doi: https://doi.org/10.7275/livinglanguages.1998

None